Tüm Görseller
Gizlilik İlkesi
123RF.com her kullanýcýnýn özel bilgilerine önem verdiði için bu Gizlilik Ýlkesi, kullanýcýlarýmýz Kiþisel Bilgilerinin korunmasý ve yönetilmesi amacýyla hazýrlanmýþtýr. 123rf.com'u kullanacak, bu Gizlilik Ýlkelerine uymak durumunda olduðunuzu anlayacak ve kabul edeceksiniz. Bu Gizlilik Ýlkesinde, zaman zaman düzeltme, deðiþtirme ve adaptasyon yapýlabileceðini dikkatinize sunarýz; dolayýsýyla, düzenli olarak, 123rf.com'u ziyaret ederek Gizlilik Ýlkesindeki güncellemeleri takip ediniz.

Trust Guard

123RF.com Trust Guard Seal Programýnýn bir katýlýmcýsýdýr. Trust Guard web-sitesi güvenliði, gizlilik ve iþ ve ticari hayat bilgilerinin korunmasýný saðlayan baðýmsýz bir þirket olup müþterileri güveni ve sadakatinin pekiþtirilmesini saðlamaktadýr. 123RF.com müþterilerinin kafalarýnýn rahat olmasý için Trust Guard'la onlarýn bilgi, tecrübe ve pratik uygulamalarýný alarak kendi sisteminin ve müþteri bilgileirnin güvenliðini saðlamak üzere anlaþma yapmýþtýr.

Bu Gizlilik Ýlkesi ile ilgili olarak, soru ve sorunlarýnýz için, ilk olarak iletiþime geçilecek mail adresi info@123rf.com. Eðer, hala bizim tarafýmýzdan sorunuza cevap alamazsanýz veya aldýðýnýz cevap sizi tatmin etmezse, direkt olarak Trust Guard firmasýyla irtibata geçebilirsiniz ve kendileri, bizim, yaniz 123RF'nin, namýna size cevap verecek, servis sunacak ve sorununuzu çözeceklerdir.

Kiþisel Bilgilerin Toplanmasý

123RF.com sitemize kaydolurken, sizden kiþisel veya firma bilgileriniz istenmektedir. Sitemize ve servislerimiz kaydolduðunuzda ve giriþ yaptýðýnýzda, artýk siz bizim sitemizi ziyaret eden sýradan bir kiþi deðil de bir müþterimiz ve partnerimiz oluyorsunuz. 123RF.com bu bilgileri kullanarak sizi tanýyor, on-line kullanýcýlarýn yararlanabildiði imkânlarý kullandýrýyor, örneðin likebox-görsel sepeti ve sizleri yeniliklerimiz, özelliklerimiz, sunulan yeni ürünler ve kampanyalar hakkýnda bilgilendiriyor. Bilgileriniz (kaydolurkenki onayýnýza istinaden) bizim yan firmalarýmýz, ortaklarýmýz, bayilerimiz ve birlikte iþ yaptýðýmýz firmalarla benzer amaçlarla paylaþýlabilir.

Sizden alýnacak ve istenebilecek bilgiler þunlardýr:
 • Ýletiþim Bilgileri
 • Fatura Bilgileri
Talep edilen Kiþisel bilgiler, yapýlacak iþleme baðlý olarak zorunlu veya tercihe baðlý olabilir. Zorunlu olarak talep edilen Kiþisel Bilgilerin verilmediði durum ve aktiviteler için, sizleri bu ve benzeri aktivitelere dahil etmeyebiliriz.

Kiþisel Bilgilerin Amacý

Sizden aldýðýmýz kiþisel bilgileri sistemimize kaydederek, sitemizin kullanmanýzý ve aktivitelere katýlýmýnýzý daha da kolaylaþtýrmaya ve sitemizden etkin yararlandýrmaya çalýþýyoruz. Kiþisel Bilgileriniz þu amaçlarla kullanýlabilir:-
 • Son finansal iþlemi gerçekleþtirmek
 • Güncel aktivitelerimiz hakkýnda sizi bilgilendirmek
 • Hesap yönetimimizi yapabilmek
 • Araþtýrma ve analiz iþlemlerini yürütmek
 • Ýhtiyacýnýza yönelik uygun ürünlerin belirlenmesi
 • Servis ve hizmet bilgileri ve talep edilen ürünleri göndermek
 • Müþteri destek ve servis taleplerini karþýlamak
 • Giriþini yaptýðýnýz içerikleri yönetmek ve bunlarlar ilgili hakediþler konusunda sizi bilgilendirmek
 • Talep, soru ve sorunlarýnýza cevap vermek
 • Web-site ve pazarlama faaliyetlerimizde geliþtirme yapmak
Çerezler ve Diðer Ýzleme Teknolojileri

123RF'yi kullandýkça, kayýt esnasýnda sizden alýnan ve saklanan bu bilgilerin, ileride yaþanabilecek farklý yerlerdeki ve farklý türlerdeki telif haklarý ile ilgili hukuki durumlarýn çözümlenmesinde size yardýmcý olmak üzere kullanýlabileceðini anlayacaksýnýz.

123RF'yi ziyaret ettiðinizde, çerez olarak adlandýrýlan ufak bir text dosyasý bilgisayarýnýza yerleþiyor. Bu dosya size daha fazla imkân sunmamýzý ve siteyi daha etkin kullandýrmamýmýzý saðlýyor(örneðin görsel sepeti ve online kullaným özellikleri gibi). Çoðu web-tarayýcý çerezleri engelleme imkâný sunar ancak böyle yaparsanýz bazý web-sitelerini düzgün olarak görüntüleyemezsiniz.
123RF.com genel site duyurularý dýþýnda izinsiz ve talep edilmeyen e-mail ve direkt olarak sizin hesabýnýza bilgilendirme göndermeyecektir. Bununla birlikte aylýk bilgilendirme maillerini almamayý kayýt esnasýnda seçebileceðiniz gibi, sonrasýnda da istediðiniz zaman kiþisel bilgilerinizi düzenleyerek yine deðiþtirebilirsiniz.

3.Taraflarla Paylaþým

Kiþisel Bilgileriniz yalnýz ve yalnýzca iþbu Gizlilik Ýlkesinde belirtilen þart ve koþullarda yapýlýr.

Kiþisel Bilgileri sýnýrlý olarak partnerimiz olan ve iþimizde bize destek olacak olan çözüm ortaðý vb. 3. taraflarla gerektiði kadar paylaþýrýz(örneðin sipariþinizi gönderilmesi veya size bir servis ve hizmet sunulmasý için). Bu 3. Taraflar, Kiþisel Bilgileri yalnýzca belirtilen hizmetin gerektirdiði ölçülerde ve belirtilen amaçlar için kullanmakla yetkilendirilecektir.

123RF.com Kiþisel bilgilerinizi kesinlikle 3. taraflara satmayacaktýr. 123RF.com kanuni gereklilik veya þirketimizin, çalýþanlarýmýzýn, müþterilerimizin veya toplumsal haklarýn korunmasý amacýyla, kanunla uyumlu iyiniyet çerçevesinde geçerli bir sebeple paylaþabilme hakkýný saklý tutar.

Kiþisel Bilgilerinize Giriþ ve Güncelleme

Kiþisel Bilgilerinize istediðiniz zaman giriþ ve düzenleme yapma hakkýna sahipsiniz. Bunun için hesabýnýza giriþ yapmanýz gereken adres https://www.123rf.com/login.php.

Kiþisel Bilgilerin Saklanmasý

Kiþisel Bilgilerinizi, size taahhüt etmiþ olduðumuz servis ve hizmeti verebilmek için bunun gerektirdiði süre boyunca; bunun dýþýnda kanunun zorunlu kýldýðý ve de oluþabilecek hukuki ihtilaflarýn çözümüne yardýmcý olabilecek süreler boyunca korumaya ve saklamaya devam edeceðiz.

Kiþisel Bilgilerin Korunmasý

Kiþisel Bilgilerinizin güvenliði bizim için çok önemlidir. Bu amaçla, gerek kiþisel bilgilerin alýnmasý, gerekse iletilmesi esnasýnda endüstrinin gerektiði koruma standartlarýný harfiyen takip etmekteyiz. Ancak, mutlak %100 güvenli bir internet iletim ve elektronik depolama metodu bulunmamaktadýr. Bu nedenle, mutlak-kesin-tartýþmasýz bir güvenlik garantisi veremiyoruz. Güvenlikle ilgili sorularýnýz olursa bizimle iletiþime geçeceðiniz 123RF.com adresi info@123rf.com.

Ýnteraktif Servis ve Hizmetler

Sizin ve 3.Taraflarýn içinde yer alacaðý ve bizimle içerik, mesaj, yorum veya diðer þeyleri interaktif olarak paylaþabilecekleri platformlar oluþturarak, bu platformlar üzerinden interaktif servis ve hizmetleri sunuyoruz. Ýnteraktif servislerimizi kullanýrsanýz, paylaþtýðýnýz bilgi ve bildirimlerin, sistem üyesi herkese açýk olduðunu ve sisteme giren herkes tarafýndan görülebildiðinizi aklýnýzdan çýkartmayýn.

Ýletiþim Bilgileri

Kiþisel Bilgilerinizle ilgili soru/sorun ve þikayetleriniz için, lütfen aþaðýdaki adres üzerinden e-maille bizimle iletiþime geçiniz:

123RF LLC
33 N. Dearborn St
Suite 1830
Chicago, IL 60602
USA

E-mail: info@123rf.com

BU DÖKÜMANIN ORJÝNALÝ ÝNGÝLÝZCE OLUP DÝÐER DÝLLERE BU ORJÝNAL DÖKÜMANDAN TERCÜME EDÝLMÝÞTÝR. BU TERCÜMENÝN TAM VE EKSÝKSÝZ OLARAK YAPILDIÐI GARANTÝ EDÝLEMEZ. ÝNGÝLÝZCE ORJÝNALÝYLE ÇEVÝRÝSÝ ARASINDA UYUMSUZLUK VE ÝHTÝLAF OLMASI DURUMUNDA, ÝNGÝLÝZCE VERSÝYONU GEÇERLÝLÝK VE ÖNCELÝÐE SAHÝPTÝR.